میـشه اون روزهـا بـرگـرده..

اون قـدیما پُـشت بـام ها مـیخوابـیدم و سـتاره ها رو می شمردیم

 

و دلــمون بــه وسـعت یـه آسـمون بــود

 

ایـن روزها چــشم میــندازیم بـه سقـف محـقر اتاقمون

 

و گــرفتـاریـهامون رو یکـی یکـی مـی شماریم

 

قـدیما یه تـلویزیون سیـاه وسفـید داشـتیم و یـه دنیای رنگی


این روزها تلویزیون های رنگی و سـه بعدی و یه دنیای خاکستری

 

یـه زمـانی دامــادها شــب عــروسی از شـدت

 

خــوشــحالی ذوق مــرگ مــی شـدنـد


الان از یـک دامـاد در شـب عـروسـیش میـپرسی

 

چـه حـالی داری مـیگه واسـه ایـن شب آنقدر سختی کشیدم

 

و بـدهکارم کـه میـخوام امشـب زودی تــموم بـشه بَره..

 


منبع این نوشته : منبع

لطـفا قـضاوت مـمنوع!!!!

یـارو بـا یـه عـکس لـخـتی،

 

بـا کـلی رنگ و قلم تـو صورتش، لب ها عـینهو شتر

 

کـنارشم  هـم شـوهـرش رو خـوابونـده عکـسو اشتراک کرده

 

بیـن هــزاران چشـم نــامحـرم بـعد زیــرعکس نوشته

 

قـضاوت مـمنوع یـا قضــاوت نکـنیم یا

 

قضـاوت مخـصوص خداست و از ایـن حرفا

 

آخــه شــتـر!


بـا ایـن شـکل و شـمایلی که واسـه خـودت درست کردی

 

و بـا ایـن حـرکتی که تـو زدی و همه رو

 

از زنــدگی شخصیــت مطـلع کــردی

 

چـطور انتـظار داری مردم در موردت قضاوت نکنند!

 

کـسی کـه بـرای اولـین بــارعکس های

 

ایـن زن و شوهری کـه کنـارهم تُـلپ شـدن رو ببینه؟!

 

نمیــگه چــرا اینها  مسـائل یــا عـکـس های

 

خـصوصیـشون رو بـرای همه به نـمایش میذارن

 

زنـدگی شـخصی کـه خـودت عمومـیش کردی

 

و اجـازه دادی هر بـی سرپایی سَـرک میکشه

 

به هیـکلت و زنــدگیت، انـتظار داری دخـالت نکنـند؟!

 


منبع این نوشته : منبع
ایـن ,قـضاوت مـمنوع

خـانمت رو با بقـیه زن ها مقایـسه نـکن...

آقـایـون مـحتـرم ایـنو خـوب آویـزه گـوشتـون کـنیـد

 

هـیچـکدام از آنهایی که خـانـمت را با آنها مقـایسه مـیکنی

 

هـنوز بـا تـو زنـدگی نکردن تا نـقاط ضـعفشان را هم ببینی

 

کـم کـم ذهـنـتان درگــیر مـقایـسه خـانـمـت با بقیه میشی

 

   کـه در بــیشتر اوقـات همـسرت در ایــن مقـایسه بـازنده است...

.

.

+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.ir

+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.


منبع این نوشته : منبع
حتما مشاهده ,کلیپ حتما

تـیـپ مـزخـرف...

اگـر تـعریـفت از آزادی ایـنه

 

کـه خـودتـو  مثـل نـمایشـگاه


 بـه هـمه نـشون بـدی


بـدان ایـن تـو نـیستی کـه آزادی


ایـن بــازدید از تـوئه کـه آزاده


هـمـون کـه بــالاش میـنویـسن


بـازدیـد بــرای عـموم آزاد اسـت..

 

عـکس بـالا کـه مشـاهده مـیکنـید

یـه بـازیـگر هـست شـاید سـر سـاختـمون کـارگـر بـوده یـا

بَـنا بـوده یا چاه کَـن بـوده یکدفعه هوس عکس انداخته کرده مگه نه...!!!!


منبع این نوشته : منبع
بـوده

چـرا ظالـم هـا سـالـم تـرنـد..

وَ لا یَـحْسَـبَنَّ الَّـذِینَ کَـفَرُوا أَنَّـما نُـمْلِی لَـهُمْ خَـیْرٌ

 

لِأَنْفُـسِهِمْ إِنَّـما نُـمْلِی لَهُمْ لِیَزْدادُوا إِثْـماً وَ لَهُـمْ عَذابٌ مُهِینٌ

 

گمـان نکنـند آنـهایى کـه کافـر شدند، مهلتى که به ایشان میـدهیم

 

براى آنها خـوب است بلکه مهـلت میدهیم تا به گناه و طغیان خود بیفزایند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چرا بعـضی آدم ها با کوچـکترین گـناهی تـو هـمین دنیا مجازات میشن.

 

اما یه سری هر گناهی دلشون میخواد مـیکنن و روز به روز هم پیشرفت؟

 

پـــس عــدالــت خـدا کــجاست !!

 

 آدمـها ســه دسـته انــد..

1.عـینک

2.ملـحفـه
3.فــرش

 

وقـتی یـک لـکه چـایی بنـشیند روی عـینک

 

بلافـاصلـه آن را با دسـتمال کـاغذی پـاک میـکنی

 

وقـتی هـمان لـکه بـنشیند روی ملـحفه میـگذاری سر مـاه که

 

با لباسها و ملحفه ها جـمع شود و هـمه را با هم با چَنـگ میشویی

 

امـا وقـتی همـان لکه بنشیند روی فـرش میـگذاری

 

سـر سـال بـا دسـته بـیل بـه جـانش مـی افـتی

 

خـدا هم با بـنده های مومـنش مـثل عینک رفتار می کـند.

 

بنده های پاک وقتی خطا کردند بلافاصله حالشان را می گیرد البته در دنیا و خفیف


دیـگران را بـه موقــعش تـنبیه میکـند آن هـم با چَــنگ،


و آن گــردن کلفـت هایــش را میــگذارد تا چرک هاشان جمع شود.

 


منبع این نوشته : منبع
وقـتی

مـذهبـی نـما...

تـهـوع آوره بـا افــرادی مـواجـه بـشی کـه

صـدای تـکبیر نمــازشون گوشـتو پـاره میکنه

تـا صـدای اذان رو میشـنون میـدوان سـمت مسجد

ولــی یــکبـار از پـسر همـسایه نـپرسیــدن

 

چـرا چنــد سـاله همین یه دست لباسـو میـپوشی

ـــــــــــ     ـــــــــــ

کـسی کـه صـد مـدل لـباس رنـگی میپـوشه

 

آرایـش میکنـه بـعد یک پارچه به اسـم چـادر میندازه رو سرش

 

فـکر میـکنه چــادریه! این پـارچه بیـشتر شبـیه شـنل هسـت

 

بـه این خــانم نمیــگن چــادری، میگــن شـنلی!!!

 

پـس لطـفا آبـروی چادریــهای واقــعی رو نـبریـم…

ــــــــــ      ــــــــــ

ازبـعضی آدم هــای " مــذهبــی نما " بایــد تـرسید!

 

آنــان به درجــه ای رسیــده انــد


کــه مـطمئن هســتـند


هــر کــاری بکننــد اشکــالی نــدارد!!

 

چــون فــکر می کــنـند


بــا عبــادت کــردن جبــرانش میـکنـند..

 


منبع این نوشته : منبع

یکی میشود مدافع مَردم ؛دیگری میشود غارتگر اموال مَردم..

چـنـد وقــت پـیـش یــکی

 

از بیـت المال ۳ هزار میـلیارد ناقابل برداشت و رفت و دیگه برنگشت


یـکی دیــگرشون ۱۲ هــزار میـلیارد گــرفت و رفــت


امـا...


۳۰ سـال پـیش پـشت مَـیدان میـن چـند نـفر میـخواستن

 

بـا جـونشـون معـبر بــاز کنن یکیــشون چـند قدم که رفت

 

بـرگشت همه فـکر کردن تـرسیده پوتیـن هاشو درآورد داد

 

و گـفت تـازه از تــدارکات گرفتمــشون حیـفه مـال بیت الماله


بـعد پـا بــرهنه رفـت و اتـفاقـا اونــم دیـگه بـرنگشــت

 


منبع این نوشته : منبع